top of page
Αναζήτηση

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κατασκευή e-shop με 90% επιδότηση

Έγινε ενημέρωση: 15 Οκτ 2022


Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που ονομάζεται “Ψηφιακά Εργαλεία MμE”, χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ως μέρος της Δράσης “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη (προϋπολογισμός) του προγράμματος είναι €180.000.000,00 και αφορά, μεταξύ άλλων, μια σειρά από επιδοτούμενες ψηφιακές λύσεις για την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία MΜΕ”;

Το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης).

 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ.

 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους.

 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη).

 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιδότηση eshop & digital marketing


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σας δίνει επιδότηση έως και 90%, ενώ επιλέγοντας την SM Progress (εγκεκριμένος προμηθευτής), η επιδότηση σας μπορεί να φτάσει και το 100%, λαμβάνοντας τις προωθητικές ενέργειες της εταιρείες μας. Οι εργασίες και τα εργαλεία που αφορούν την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος για πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.


Επιπλέον, επιδοτούνται εργαλεία που αφορούν την προώθηση ιστοσελίδων και άλλες υπηρεσίες υποδομής.


Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ” προωθεί την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου με επιδότηση για την προώθηση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος μέσω cloud-based εφαρμογών digital marketing, όπως:


Εφαρμογές για προώθηση e-shop μέσω re-tarketing, chat, κριτικές πελατών κ.α.

Για συνδρομητικές υπηρεσίες digital marketing, η επιδότηση ΕΣΠΑ αφορά έως και 36 μήνες συνδρομής, με επιδότηση έως και 90% επί του συνολικού ποσού.


Γιατί να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για κατασκευή eshop;

Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έχει ήδη προβεί στην δημιουργία e-shop, μέσα από το οποίο διαθέτει προϊόντα ή υπηρεσίες προς πώληση.

Ακόμη λοιπόν και αν δεν έχετε αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για την επιχείρησή σας, πλέον έχει φτάσει ο καιρός.

Άλλωστε δεν υπάρχει λόγος να μην εκμεταλλευτείτε την επιδότηση που καλύπτει ολόκληρο το ποσό της επένδυσής σας.

Πρόκειται για μια επένδυση - κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος - που όχι μόνο θα αυξήσει τις πωλήσεις σας, αλλά δε θα χρειαστεί και να πληρώσετε πολλά χρήματα.

Ποιες είναι οι προδιαγραφές ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης;

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιχορήγηση κατασκευής eshop και διαδικτυακής προώθησης, αφορά τις περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις που πληρούν, μεταξύ άλλων, όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

 • Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.

 • Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Κοιν.Σ.Επ., Συνεταιρισμός ή Ατομική Επιχείρηση) και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Ποιες δαπάνες καλύπτονται από την επιδότηση αυτή;
 • Κατασκευή eshop.

 • Προώθηση μέσω digital marketing.

 • Εφαρμογές για πωλήσεις ή κρατήσεις, παραγγελιοληψίες, τιμολόγηση.

 • Εφαρμογές για διαχείριση αποθηκών (WMS).

 • Cloud platforms για υπηρεσίες υποδομής.

Γιατί να επιλέξετε την SM Progress;

Διαβάστε εδώ τους λόγους που πρέπει να επιλέξετε την SM Progress.

7 Προβολές0 Σχόλια
bottom of page